Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pure Brows & PMU

Pure Brows & PMU is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83101179 en is gevestigd aan [Merlenbergseweg 22, 5754AX te Deurne.

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van (cosmetische) Behandelingen door Pure Brows & PMU.
 3. Behandeling of Behandelingen: De cosmetische behandeling waarbij Pure Brows & PMU zich tegenover de Cliënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Cliënt met inbegrip van de nazorg, meer specifiek op het gebied van permanente make-up, harsen, epileren en het plaatsen van henna.
 4. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Cliënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven van geïnformeerde toestemming (informed consent).
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Pure Brows & PMU heeft aangesteld, of waaraan Pure Brows & PMU een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Cliënt en Pure Brows & PMU, alsmede voorstellen van Pure Brows & PMU voor Behandelingen die door Pure Brows & PMU aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Pure Brows & PMU en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Pure Brows & PMU: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Pure Brows & PMU, elke Overeenkomst tussen Pure Brows & PMU en Cliënt en op elke Dienst die door Pure Brows & PMU wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden en het informed consent formulier. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pure Brows & PMU aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Pure Brows & PMU niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Pure Brows & PMU gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat Pure Brows & PMU verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
 3. Pure Brows & PMU is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Pure Brows & PMU het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor Pure Brows & PMU gegronde reden te weigeren.

 

 1. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Pure Brows & PMU zijn bevestigd aan De cliënt.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pure Brows & PMU niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat De cliënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan De cliënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling).
 2. De cliënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat de cliënt:
 3. De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 4. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
 5. De door Pure Brows & PMU gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Pure Brows & PMU zijn gegeven aan de cliënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van De cliënt.
 6. Op de hoogte is van de contactgegevens van Pure Brows & PMU in geval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan De cliënt zijn verstrekt. De cliënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 7. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 8. De door De cliënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 9. De cliënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 10. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien De cliënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien De cliënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering. Indien De cliënt last heeft van huidproblemen en/of gebruik maakt van bloedverdunner dient dit voorafgaand aan de Overeenkomst gemeld te worden.
 11. De toestemming van de De cliënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van, en voorafgaand aan, de Behandeling.
 12. Indien de de cliënt een stollingsziekte heeft komt de Overeenkomst pas tot stand indien De cliënt over een doktersverklaring beschikt waarin aangegeven staat dat De cliënt een dergelijke behandeling kan ondergaan.
 13. Uiterlijk tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna worden de kosten voor de betreffende afspraak in rekening gebracht. De afspraak is definitief en wordt gemaakt op keuze van De cliënt en uit diens vrije wil.

 

 Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen De cliënt en Pure Brows & PMU een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige vervolgafspraken.
 2. De cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien De cliënt Pure Brows & PMU schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van De cliënt onverlet voor zover Pure Brows & PMU ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. De cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De cliënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten zijn gebruikt, is de cliënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten en/of de gemoeide tijd.
 5. Zowel de cliënt als Pure Brows & PMU kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Pure Brows & PMU in surséance van betaling verkeert of (persoonlijk) faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Pure Brows & PMU nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. Pure Brows & PMU zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener verlangd mag worden. Pure Brows & PMU zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg en met inachtneming van de Hygiënerichtlijn voor permanente make-up, alsmede de richtlijnen van de GGD. Pure Brows & PMU staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Pure Brows & PMU de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van De cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
 3. De door De cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Pure Brows & PMU aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Pure Brows & PMU heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Behandeling is Pure Brows & PMU niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van De cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Pure Brows & PMU, is De cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Pure Brows & PMU is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien De cliënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met De cliënt besproken. Indien Pure Brows & PMU het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van De cliënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient De cliënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 7. Pure Brows & PMU kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.
 8. Indien de de cliënt verzoekt om een second opinion, is Pure Brows & PMU verplicht om dit verzoek op te volgen. Pure Brows & PMU zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met De cliënt.
 9. Pure Brows & PMU houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
 10. Pure Brows & PMU houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de De cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
 11. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het De cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken c.q. te annuleren zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

 

Artikel 7   Verplichtingen De cliënt

 1. De cliënt is verplicht Pure Brows & PMU naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Pure Brows & PMU redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
 2. De cliënt is verplicht alle door Pure Brows & PMU verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Pure Brows & PMU niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van De cliënt.
 3. Pure Brows & PMU is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren indien er geen aanleiding is tot twijfel van hetgeen De cliënt heeft ingediend of om De cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Pure Brows & PMU verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Pure Brows & PMU voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Pure Brows & PMU kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, De cliënt verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Pure Brows & PMU gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens De cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient De cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Pure Brows & PMU.

 

Artikel 8   Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld De cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Pure Brows & PMU of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van De cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Pure Brows & PMU recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Pure Brows & PMU is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de De cliënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of De cliënt goedkeuring dient te geven, is Pure Brows & PMU gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat De cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Pure Brows & PMU spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is De cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. Pure Brows & PMU heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De cliënt is verkregen.
 6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien De cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij De cliënt in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen 20% van het Behandelingsbedrag met een minimum van 25 euro.
 7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Pure Brows & PMU en is haar administratie terzake leidend.
 8. Pure Brows & PMU zal ingeval van afzegging van de afspraak door De cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van de afzegging zoveel mogelijk te beperken.
 9. Indien de cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder aankondiging vooraf , kan Pure Brows & PMU niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien De cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 10. Na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen De cliënt en Pure Brows & PMU ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die De cliënt dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.
 11. De cliënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling een aantal specifieke type Behandelingen kan bevatten welke, plaats dienen te vinden volgens een door Pure Brows & PMU aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Pure Brows & PMU zal De cliënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.
 12. De cliënt dient voor aanvang van de Behandeling tevens een afspraak te maken voor een nabehandeling. Deze afspraak dient minimaal 6 weken en maximaal 3 maanden na de Behandeling plaats te vinden. Het verplaatsen van deze afspraak is mogelijk, mits de nabehandeling plaatsvindt binnen 3 maanden na de Behandeling en indien De cliënt dit 24 uur voor aanvang van de afspraak kenbaar maakt aan Pure Brows & PMU.

 

Artikel 9   Geen garanties

Pure Brows & PMU voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een zo optimaal mogelijk .resultaat.  Niettemin is de overeenkomst tussen partijen een inspanningsverbintenis. Het resultaat van de Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden waarop MV geen invloed heeft, zoals de lichamelijke reactie van De cliënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van De cliënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.

 

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van De cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van De cliënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt De cliënt doorverwezen naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Pure Brows & PMU, Pure Brows & PMU een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan De cliënt.

 

Artikel 11   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. De cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Pure Brows & PMU gerechtigd om deze kosten, na overleg met De cliënt, in rekening te brengen bij De cliënt.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat De cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient De cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Pure Brows & PMU is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 6. De cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Pure Brows & PMU.
 7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens De cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van De cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12   Incassobeleid

 1. Wanneer De cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal De cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien De cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat De cliënt in verzuim is, zal Pure Brows & PMU zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Pure Brows & PMU meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van De cliënt.

 

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging               

 1. Pure Brows & PMU gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van De cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Pure Brows & PMU client hierover informeren.
 2. De cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart De cliënt Pure Brows & PMU tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Pure Brows & PMU op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

 1. Pure Brows & PMU heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien De cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Pure Brows & PMU gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Pure Brows & PMU is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra De cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan De cliënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. Pure Brows & PMU is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van De cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is De cliënt verplicht om Pure Brows & PMU te vergoeden voor elk financieel verlies dat Pure Brows & PMU lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van de cliënt.

 

Artikel 15   Overmacht

 1. Pure Brows & PMU is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Pure Brows & PMU wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Pure Brows & PMU, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door De cliënt of diens derden aan Pure Brows & PMU zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Pure Brows & PMU of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Pure Brows & PMU buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door De cliënt worden betaald. Pure Brows & PMU is niet verplicht om De cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien en voorzover enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Pure Brows & PMU alleen geacht te bestaan indien Pure Brows & PMU dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Pure Brows & PMU, is Pure Brows & PMU uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien De cliënt Pure Brows & PMU binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Pure Brows & PMU deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Pure Brows & PMU in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Pure Brows & PMU leidt tot aansprakelijkheid van Pure Brows & PMU, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door De cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Pure Brows & PMU. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Pure Brows & PMU sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Pure Brows & PMU is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. De cliënt vrijwaart Pure Brows & PMU voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door De cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Pure Brows & PMU geleverde Diensten, tenzij De cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Pure Brows & PMU.
 6. De cliënt is bekend met de risico’s van de Behandelingen en stemt daar uitdrukkeliujk mee in middels het informed consent formulier, Pure Brows & PMU is niet aansprakelijk voor schade die hieruit ontstaat.
 7. Pure Brows & PMU is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Pure Brows & PMUgegeven instructies.
 8. Enige door Pure Brows & PMU opgeleverde adviezen, op basis van door De cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Pure Brows & PMU.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Pure Brows & PMU is niet bindend en slechts adviserend van aard. De cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Pure Brows & PMU opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van De cliënt. De cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Pure Brows & PMU. Pure Brows & PMU is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Pure Brows & PMU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pure Brows & PMU is uitgegaan van door de De cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 11. Pure Brows & PMU is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal en verlies van persoonlijke eigendommen die de De cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 12. Indien door of namens De cliënt een derde wordt ingeschakeld, is Pure Brows & PMU nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door De cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door De cliënt ingeschakelde derde in Pure Brows & PMU haar eigen advies.
 13. Alle aanspraken van De cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Pure Brows & PMU vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pure Brows & PMU binnen een jaar nadat De cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Pure Brows & PMU.

 

Artikel 17   Geheimhouding

 1. Pure Brows & PMU is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de De cliënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de De cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de De cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
 3. In het belang van de kwaliteit van de door Pure Brows & PMU aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere De cliënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Pure Brows & PMU ook de door haar in te schakelen derden op.

 

Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Pure Brows & PMU verstrekt in het kader van een Overeenkomst
 2. Indien De cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Pure Brows & PMU verstrekt, garandeert De cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19   Klachten

 1. Indien de cliënt niet tevreden is over de service van Pure Brows & PMU of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is De cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@purebrowsenpmu.nl. met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door De cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pure Brows & PMU de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. Pure Brows & PMU zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Pure Brows & PMU en De cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Pure Brows & PMU heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal De cliënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Pure Brows & PMU en de cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Deurne, 11 november 2021

Deze website maakt gebruik van cookies om volledig te kunnen functioneren en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik hiervan zoals omschreven in onze Privacy Statement.

Cookie Permanente make-up Deurne